Privaatsuspõhimõtted

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– kauba kohaletoimetamise aadress;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Arras Construction Furniture OÜ müügiosakonnale ostude, ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja kliendi aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale, kauba kohaletoimetamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Arras Construction Furniture OÜ müügiosakonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kaubaga seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Arras Construction Furniture OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi müügiosakonna vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub eraldi kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Arras Construction Furniture OÜ-d e-posti teel.

Säilitamine

Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust müügiosakonnaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust müügiosakonnaga.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest müügiosakonda e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub müügiosakonna vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).